Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Powołanie Rady d/s Równego Traktowania w Bydgoszczy

Rada d/s Równego Traktowania została powołana Zarządzeniem nr 391/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 maja 2019 r. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w liczbie maksymalnie 10 osób. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy dokonała powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy komisja, biorąc pod uwagę w szczególności zaangażowanie kandydata w działania związane z przeciwdziałaniem wszelkim przejawom dyskryminacji, w tym ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne. Praca w Bydgoskiej Radzie ds. Równego Traktowania ma charakter społeczny. W jej składzie znalazł się Konsul Honorowy Republiki Słowackiej - prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski.
Informacje na temat  zadań Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania są dostępne: TUTAJ