Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Patronat Konsula

Regulamin przyznawania honorowego patronatu przez Konsula Honorowego Republiki Słowackiej w Bydgoszczy lub jego członkostwa w komitecie honorowym

§ 1

Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Bydgoszczy obejmuje swoim patronatem przedsięwzięcia organizowane na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Patronatem Konsula Honorowego Republiki Słowackiej w Bydgoszczy mogą zostać objęte wydarzenia i imprezy niekomercyjne (za wyjątkiem charytatywnych) o szczególnej randze, mające zasięg lokalny, regionalny lub ogólnokrajowy, przyczyniające się do:

- promocji Republiki Słowackiej w Polsce w obszarze gospodarki, kultury, sztuki, edukacji, sportu i turystyki;

- nawiązywania i rozwoju współpracy gospodarczej podmiotów polskich i słowackich;

- wspierania inicjatyw służących integracji obu krajów.

§ 2

Przyjęcie honorowego patronatu Konsula Honorowego Republiki Słowackiej w Bydgoszczy lub członkostwo Konsula Honorowego w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji osobistego udziału Konsula Honorowego w przedsięwzięciu, wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§ 3

Organizator wydarzenia objętego patronatem honorowym zobowiązany jest do umieszczenia na materiałach promocyjnych (plakatach, banerach, zaproszeniach itp.) informacji w uzgodnionej przez obie strony formie, że przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem Konsula Honorowego Republiki Słowackiej w Bydgoszczy oraz do poinformowania o tym fakcie mediów (lokalnej telewizji, prasy, radia i w Internecie).

§ 4

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym lub o udział w komitecie honorowym powinien być złożony w formie pisemnej na adres Honorowego Konsulatu Republiki Słowackiej w Bydgoszczy.

§ 5

Informacje o objęciu lub odmowie objęcia patronatu honorowego lub udziale w komitecie honorowym przekazywane są wnioskodawcom w formie pisemnej lub elektronicznie, bez konieczności podania uzasadnienia.

§ 6

Informacja o objęciu patronatem honorowym Konsula Honorowego Republiki Słowackiej w Bydgoszczy i udziale Konsula w Komitecie Honorowym będzie każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej Konsulatu Honorowego Republiki Słowackiej w Bydgoszczy.